مدیریت مالی و نقش آن در سازمان ها

مدیریت مالی(Financial Management) عبارتست از جریان تصمیم‌گیری مالی براساس جمع‌آوری اطلاعات مالی و پیش‌بینی وقایعی که برمبنای مدل‌های اقتصادی و آنالیز نتایج اقدامات صورت می‌پذیرد. واژه امور مالی را می‌توان به عنوان مدیریت جریانات پولی در یک سازمان تعریف کرد.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top